Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  110
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,890
  เยี่ยมชมปีนี้ :  98,027
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  718,867
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา  ค้นหาข่าว :
เชิญประชุม บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกท่าน วันที่ 7 เมษายน 2559  
เชิญประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ทุกท่าน วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 
เชิญประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนประจำคณะครุศาสตร์ ทุกท่าน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 
ขอเชิญประชุม เรื่อง เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 5 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
เชิญประชุม และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ทุกท่าน ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเรียนบัณฑิต B506  
ขอเชิญประชุม ผู้บริหาร และบุคลากรสายปฎิบัติการ คณะครุศาสตร์ ในอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 
การประชุมคณะกรรมการร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 
เชิญประชุม ผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ทุกท่าน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ >>มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ<< 
เรียนเชิญประชุมครับ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ >> อ่านรายละเอียดต่อคลิก 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “International Conference on “Research for Social Devotion“ 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิง (Expert Meeting) หัวข้อเรื่อง Smart Approach Education Innovation 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิขาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558“ 
เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อไต่หวัน กับ “นิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวัน ประจำปี 2557“ 
เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มรภ.อุดรธานี 
เรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน >>อ่านรายละเอียดต่อคลิก<< 
มีข้อมูลทั้งหมด  61  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/4

1 2 3 4