การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561        ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  89
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,638
  เยี่ยมชมปีนี้ :  5,632
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  503,029
  IP :  54.234.0.2
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 หมวด :  เอกสาร มคอ.   วันที่ :  27-06-2560
เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
รายวิชาเฉพาะด้าน
                 
ชื่อรายวิชา ภาค/
ปีการศึกษา
มคอ. 3 มคอ. 5
  กลุ่มวิชาชีพครู
การศึกษาและความเป็นครู 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
หลักการจัดการเรียนรู้ 1/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 2/2559 Download มคอ.3   Download มคอ.5 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การบริหารจัดการในสถานศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทักษะและเทคนิคการสอน 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ภาษาไทยสำหรับครู 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สัมมนาปัญหาการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การศึกษาแบบเรียนรวม 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิจัยทางการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
   กลุ่มวิชาเอก
หลักการคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1 1/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
ระบบจำนวน 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
เรขาคณิตเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีจำนวน 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ประวัติคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
พีชคณิตนามธรรม 1 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
รากฐานเรขาคณิต 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
พีชคณิตเชิงเส้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีเซต 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์
ทุกช่วงชั้น
1/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
สัมมนาคณิตศาสตร์ 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
กำหนดการเชิงเส้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5