ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561      
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  42
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,432
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,432
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  628,277
  IP :  3.80.32.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 หมวด :  เอกสาร มคอ.   วันที่ :  27-06-2560
เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 
รายวิชาเฉพาะด้าน
                 
ชื่อรายวิชา ภาค/
ปีการศึกษา
มคอ. 3 มคอ. 5
  กลุ่มวิชาชีพครู
การศึกษาและความเป็นครู 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
หลักการจัดการเรียนรู้ 1/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 2/2559 Download มคอ.3   Download มคอ.5 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การบริหารจัดการในสถานศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทักษะและเทคนิคการสอน 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ภาษาไทยสำหรับครู 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
การวัดและประเมินผลการศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สัมมนาปัญหาการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การศึกษาแบบเรียนรวม 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิจัยทางการศึกษา 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
   กลุ่มวิชาเอก
หลักการคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1 1/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
ระบบจำนวน 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
เรขาคณิตเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีจำนวน 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ประวัติคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
พีชคณิตนามธรรม 1 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
รากฐานเรขาคณิต 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
พีชคณิตเชิงเส้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีเซต 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 1/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
โครงงานคณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์
ทุกช่วงชั้น
1/2559   Download มคอ.3  Download มคอ.5
สัมมนาคณิตศาสตร์ 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5 
กำหนดการเชิงเส้น 2/2559 Download มคอ.3 Download มคอ.5
การพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ 2/2559   Download มคอ.3 Download มคอ.5