ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  64
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,726
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,411
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,064
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เอกสาร มคอ.2 /2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Page 2
 หมวด :  เอกสาร มคอ.   วันที่ :  14-03-2559
รายวิชาที่สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1 ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา สัทศาสตร์อังกฤษและสรวิทยาเพื่อการใช้ <Download> <Download>
การฟังและพูด 1 <Download> <Download>
การอ่าน 1 <Download> <Download>
ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
2 ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน การบริหารจัดการในห้องเรียน <Download> <Download>
3 อ.นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์ รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 <Download> <Download>
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1 <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
4 อ.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ การศึกษาแบบเรียนรวม <Download> <Download>
5 ดร.นิติยา ค้อไผ่ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร <Download> <Download>
6 Dr. Nguyen Thi Thuy Loan ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศ <Download> <Download>
การเขียน 2 <Download> <Download>
7 อ.ฌาณิศา ชัยศิริ วรรณคดีภาษาอังกฤษ 1 <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
8 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล ทักษะและเทคนิคการสอน <Download> <Download>
9 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา <Download> <Download>
10 อ.เมธัส เมยไธสง การแปลภาษาเบื้องต้น <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
11 อ.ณัฐฐ์ชาภาญ์ ขำหลงวรสิริ หลักการจัดการการเรียนรู้ <Download> <Download>
12 Mr. Yanayad Gurmu วาทการ <Download> <Download>
13 Mr. Francisco Garcia การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ <Download> <Download>
14 อ.ฌาณิศา ชัยศิริ การเรียนภาษาด้วยการแสดง <Download> <Download>
15 ผศ.จำนง ผลบุญ สัมมนาปัญหาการศึกษา <Download> <Download>
16 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร วิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>


รายวิชาที่สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1 อ.อังคาร อินทรนิล คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 <Download> <Download>
ฟิสิกส์ 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 <Download> <Download>
2 ผศ.ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน ชีววิทยา 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการชีววิทยา 2 <Download> <Download>
สรีรวิทยาทั่วไป <Download> <Download>
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น <Download> <Download>
3 ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ เคมี 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการเคมี 2 <Download> <Download>
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ <Download> <Download>
สัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป <Download> <Download>
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ <Download> <Download>
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
4 อ.นวลใจ โคตรแสง เคมี 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการเคมี 2 <Download> <Download>
5 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล การบริหารจัดการในสถานศึกษา <Download> <Download>
6 อ.ปนพงศ์ งามมาก จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู <Download> <Download>
7 ผศ.ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น <Download> <Download>
8 อ.ธีรชาติ น้อยสมบัติ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
9 ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย หลักการจัดการเรียนรู้ <Download> <Download>
10 อ.กิตติศักดิ์ สินธุโคตร สถิติและการวิจัยเบื้องต้น <Download> <Download>
11 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
12 อ.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ การศึกษาแบบเรียนรวม <Download> <Download>
13 อ.คุณากร พละวงศ์ วิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ <Download> <Download>
14 ผศ.จำนง ผลบุญ สัมมนาปัญหาทางการศึกษา <Download> <Download>


รายวิชาที่สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1 อ.ววรรณธิดา ยลวิลาศ ระบบจำนวน <Download> <Download>
พีชคณิตเชิงเส้น <Download> <Download>
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น <Download> <Download>
2 อ.สมใจ ภูครองทุ่ง แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 <Download> <Download>
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 <Download> <Download>
การพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
3 อ.สุวรรณ เทียนยุธ เรขาคณิตเบื้องต้น <Download> <Download>
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น <Download> <Download>
สัมมนาคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
4 อ.ปนพงศ์ งามมาก จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู <Download> <Download>
5 อ.ธีรชาติ น้อยสมบัติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
6 อ.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว พีชคณิตนามธรรม1 <Download> <Download>
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
7 อ.อนุชา พิมศักดิ์ ภาษาไทยสำหรับครู <Download> <Download>
8 ดร.นิติยา ค้อไผ่ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้น <Download> <Download>
9 อ.ปวีณา ขันธุ์ศิลา ทฤษฎีเซต <Download> <Download>
โทโปโลยีเบื้องต้น <Download> <Download>
10 ผศ.จำนง ผลบุญ สัมมนาปัญหาการศึกษา <Download> <Download>
11 อ.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ การศึกษาแบบเรียนรวม <Download> <Download>
12 ดร.อมร มะลาศรี โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
13 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>

<<< ย้อนกลับ