การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561        ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  120
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,285
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,455
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  516,852
  IP :  50.19.34.255
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 เอกสาร มคอ.2 /2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Page 2
 หมวด :  เอกสาร มคอ.   วันที่ :  14-03-2559
รายวิชาที่สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1 ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา สัทศาสตร์อังกฤษและสรวิทยาเพื่อการใช้ <Download> <Download>
การฟังและพูด 1 <Download> <Download>
การอ่าน 1 <Download> <Download>
ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
2 ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน การบริหารจัดการในห้องเรียน <Download> <Download>
3 อ.นันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์ รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 <Download> <Download>
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1 <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
4 อ.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ การศึกษาแบบเรียนรวม <Download> <Download>
5 ดร.นิติยา ค้อไผ่ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร <Download> <Download>
6 Dr. Nguyen Thi Thuy Loan ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศ <Download> <Download>
การเขียน 2 <Download> <Download>
7 อ.ฌาณิศา ชัยศิริ วรรณคดีภาษาอังกฤษ 1 <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
8 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล ทักษะและเทคนิคการสอน <Download> <Download>
9 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา <Download> <Download>
10 อ.เมธัส เมยไธสง การแปลภาษาเบื้องต้น <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
11 อ.ณัฐฐ์ชาภาญ์ ขำหลงวรสิริ หลักการจัดการการเรียนรู้ <Download> <Download>
12 Mr. Yanayad Gurmu วาทการ <Download> <Download>
13 Mr. Francisco Garcia การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ <Download> <Download>
14 อ.ฌาณิศา ชัยศิริ การเรียนภาษาด้วยการแสดง <Download> <Download>
15 ผศ.จำนง ผลบุญ สัมมนาปัญหาการศึกษา <Download> <Download>
16 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร วิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>


รายวิชาที่สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1 อ.อังคาร อินทรนิล คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 <Download> <Download>
ฟิสิกส์ 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 <Download> <Download>
2 ผศ.ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน ชีววิทยา 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการชีววิทยา 2 <Download> <Download>
สรีรวิทยาทั่วไป <Download> <Download>
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น <Download> <Download>
3 ดร.ชุลิดา เหมตะศิลป์ เคมี 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการเคมี 2 <Download> <Download>
พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ <Download> <Download>
สัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป <Download> <Download>
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ <Download> <Download>
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
4 อ.นวลใจ โคตรแสง เคมี 2 <Download> <Download>
ปฏิบัติการเคมี 2 <Download> <Download>
5 ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล การบริหารจัดการในสถานศึกษา <Download> <Download>
6 อ.ปนพงศ์ งามมาก จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู <Download> <Download>
7 ผศ.ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น <Download> <Download>
8 อ.ธีรชาติ น้อยสมบัติ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
9 ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย หลักการจัดการเรียนรู้ <Download> <Download>
10 อ.กิตติศักดิ์ สินธุโคตร สถิติและการวิจัยเบื้องต้น <Download> <Download>
11 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
12 อ.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ การศึกษาแบบเรียนรวม <Download> <Download>
13 อ.คุณากร พละวงศ์ วิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ <Download> <Download>
14 ผศ.จำนง ผลบุญ สัมมนาปัญหาทางการศึกษา <Download> <Download>


รายวิชาที่สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1 อ.ววรรณธิดา ยลวิลาศ ระบบจำนวน <Download> <Download>
พีชคณิตเชิงเส้น <Download> <Download>
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น <Download> <Download>
2 อ.สมใจ ภูครองทุ่ง แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 <Download> <Download>
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 <Download> <Download>
การพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
3 อ.สุวรรณ เทียนยุธ เรขาคณิตเบื้องต้น <Download> <Download>
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น <Download> <Download>
สัมมนาคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
4 อ.ปนพงศ์ งามมาก จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู <Download> <Download>
5 อ.ธีรชาติ น้อยสมบัติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
6 อ.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว พีชคณิตนามธรรม1 <Download> <Download>
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 <Download> <Download>
7 อ.อนุชา พิมศักดิ์ ภาษาไทยสำหรับครู <Download> <Download>
8 ดร.นิติยา ค้อไผ่ การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้น <Download> <Download>
9 อ.ปวีณา ขันธุ์ศิลา ทฤษฎีเซต <Download> <Download>
โทโปโลยีเบื้องต้น <Download> <Download>
10 ผศ.จำนง ผลบุญ สัมมนาปัญหาการศึกษา <Download> <Download>
11 อ.รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ การศึกษาแบบเรียนรวม <Download> <Download>
12 ดร.อมร มะลาศรี โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
13 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>

<<< ย้อนกลับ