ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  67
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,729
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,414
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,067
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.1.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  จัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  (5  ปี)
คศ.  5.1.1-2  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  1/2557 ลว. 5 เม.ย.  2556
คศ.  5.1.1-3  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  2/2557 ลว. 10 กค 2556
คศ.  5.2.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงบประมาณคณะครุศาสตร์
ลว. 19 พ.ย.  2557
คศ.  5.2.1-2  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.2.1-3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีคณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.2.1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  3/2557  ลว. 20  พ.ย.  2557
คศ.  5.2.1-5  สำเนาบันทึกข้อความนำส่งแผนกลยุทธ์  คระครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เสนออธิการบดี ที่ คศ.134/2558  ลว. 6  กุมภาพันธ์  2558
คศ.  5.2.1-6  รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.3.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.3.1-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  1/2558  ลว.  27  กุมภาพันธ์  2558
คศ.  5.3.1-3  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557
คศ.  5.3.1-4  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.3.1-5  มาตรการจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.1.4-1  ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-2  ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ระบบและกลไกลการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-3  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-4  แผนยุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-5  แบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-6  ผลการประเมินแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-7  หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-8  คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-9  รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
คศ.  5.1.4-10  รายงานการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-11  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-12  แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-13  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2558
คศ.  5.1.4-14  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
คศ.  5.1.4-15  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี)2/2556
คศ.  5.1.4-16  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559(4ปี)
คศ.  5.1.4-17  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.1.4-18  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี)1/2556
2/2556)และ3/2556
คศ.  5.1.4-19  หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-20  คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-21  คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
คณะครุศาสตร์
คศ.  5.1.4-22  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คศ.  5.1.4-23  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2560
คศ.  5.1.4-24  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
คศ.  5.1.4-25  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี)2/2556
คศ.  5.1.4-26  แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-27  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คศ.  5.1.4-28  หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-29  คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-30  รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
คศ.  5.1.4-31  คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะครุศาสตร์
คศ. 5.1.5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คศ. 5.1.5-2 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
ครั้งที่  1
คศ. 5.1.5-3 บันทึกข้อความเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและด้านการวิจัยในชั้นเรียน
คศ. 5.1.5-4 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
ครั้งที่ 2
คศ. 5.1.5-5 คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัย
website: http://www.edu.ksu.ac.th 2558)
คศ. 5.1.5-6 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
ครั้งที่ 3 (พร้อมภาพประกอบการนำสอนในวันที่ 19กุมภาพันธ์2558
คศ. 5.1.5-7 แผ่นพับการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ปีการศึกษา2556
คศ.  5.1.6-1 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-2 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-3 สำเนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสังกัด
คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.1.6-4  สำเนาบันทึกข้อความนำส่งข้อมูลอัตรากำลังเพื่อเสนอขออัตราใหม่เป็นการเร่งด่วน 
คศ.  5.1.7-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.1.7-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557
คศ.  5.1.7-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2558  ลว. 27 ก.พ. 2557
คศ.  5.1.7-4  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะครุศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา พ.ศ  2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.2.1-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.1-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
คศ.  5.2.2-1   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2557
คศ.  5.2.2-2  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ  คณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.2-3   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2558
คศ.  5.2.2-4   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่2/2558
คศ.  5.2.3-1  แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.2.4-1  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.4-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
คศ.  5.2.4-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
คศ.  5.2.4-4   รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2556
คศ.  5.2.4-5   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  3/2557
คศ.  5.2.5-1  รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  3/2557
คศ.  5.2.5-2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement plan  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.5-3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.2.5-1  รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  2/2558