แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560       แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560       แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560       ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน“     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  336
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,309
  เยี่ยมชมปีนี้ :  62,554
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  436,207
  IP :  54.146.5.43
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.1.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  จัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  (5  ปี)
คศ.  5.1.1-2  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  1/2557 ลว. 5 เม.ย.  2556
คศ.  5.1.1-3  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  2/2557 ลว. 10 กค 2556
คศ.  5.2.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารงบประมาณคณะครุศาสตร์
ลว. 19 พ.ย.  2557
คศ.  5.2.1-2  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.2.1-3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีคณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.2.1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่  3/2557  ลว. 20  พ.ย.  2557
คศ.  5.2.1-5  สำเนาบันทึกข้อความนำส่งแผนกลยุทธ์  คระครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  เสนออธิการบดี ที่ คศ.134/2558  ลว. 6  กุมภาพันธ์  2558
คศ.  5.2.1-6  รายงานต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.3.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.3.1-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  1/2558  ลว.  27  กุมภาพันธ์  2558
คศ.  5.3.1-3  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557
คศ.  5.3.1-4  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.3.1-5  มาตรการจัดการความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.1.4-1  ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-2  ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ระบบและกลไกลการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-3  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-4  แผนยุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-5  แบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-6  ผลการประเมินแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-7  หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-8  คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-9  รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
คศ.  5.1.4-10  รายงานการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-11  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-12  แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-13  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2558
คศ.  5.1.4-14  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
คศ.  5.1.4-15  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี)2/2556
คศ.  5.1.4-16  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559(4ปี)
คศ.  5.1.4-17  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.1.4-18  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี)1/2556
2/2556)และ3/2556
คศ.  5.1.4-19  หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-20  คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-21  คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
คณะครุศาสตร์
คศ.  5.1.4-22  รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คศ.  5.1.4-23  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2560
คศ.  5.1.4-24  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
คศ.  5.1.4-25  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี)2/2556
คศ.  5.1.4-26  แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-27  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คศ.  5.1.4-28  หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-29  คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-30  รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
คศ.  5.1.4-31  คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะครุศาสตร์
คศ. 5.1.5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คศ. 5.1.5-2 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
ครั้งที่  1
คศ. 5.1.5-3 บันทึกข้อความเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและด้านการวิจัยในชั้นเรียน
คศ. 5.1.5-4 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
ครั้งที่ 2
คศ. 5.1.5-5 คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัย
website: http://www.edu.ksu.ac.th 2558)
คศ. 5.1.5-6 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
ครั้งที่ 3 (พร้อมภาพประกอบการนำสอนในวันที่ 19กุมภาพันธ์2558
คศ. 5.1.5-7 แผ่นพับการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ปีการศึกษา2556
คศ.  5.1.6-1 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-2 ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-3 สำเนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสังกัด
คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.1.6-4  สำเนาบันทึกข้อความนำส่งข้อมูลอัตรากำลังเพื่อเสนอขออัตราใหม่เป็นการเร่งด่วน 
คศ.  5.1.7-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.1.7-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557
คศ.  5.1.7-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2558  ลว. 27 ก.พ. 2557
คศ.  5.1.7-4  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะครุศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา พ.ศ  2557

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.2.1-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.1-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
คศ.  5.2.2-1   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2557
คศ.  5.2.2-2  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ  คณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.2-3   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2558
คศ.  5.2.2-4   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่2/2558
คศ.  5.2.3-1  แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.2.4-1  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.4-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
คศ.  5.2.4-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
คศ.  5.2.4-4   รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2556
คศ.  5.2.4-5   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่  3/2557
คศ.  5.2.5-1  รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  3/2557
คศ.  5.2.5-2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement plan  ประจำปีการศึกษา  2557
คศ.  5.2.5-3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558
คศ.  5.2.5-1  รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  2/2558