กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  203
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,550
  เยี่ยมชมปีนี้ :  89,758
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,411
  IP :  54.156.42.165
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
รายการหลักฐาน

หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.1.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556-2560  (5  ปี)
คศ.  5.1.1-2  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่  1/2557 ลว. 5 เม.ย.  2556
คศ.  5.1.1-3  รายงานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่  2/2557 ลว. 10 กค 2556
คศ.  5.1.1-4  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.1.1-5  แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.1.1-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  4/2559 วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2559
คศ.  5.2.1-1  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะครุศาสตร์     
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.2.1-2  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ.  5.2.1-3  แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.2.1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์  ครั้งที่  4/2559 วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2559
คศ.  5.2.1-5  รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2559
คศ.  5.2.1-6  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.  5.3.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.3.1-2  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559
คศ.  5.3.1-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559  ลว. 21 พฤศจิกายน  2559
คศ.  5.3.1-4  แผนบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.3.1-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  4/2559  ลว. 7ธันวาคม  2559
คศ.  5.3.1-6  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
คศ.  5.1.4-1 ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-2 ระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์
ระบบและกลไกลการถ่ายทอดนโยบาย
คศ.  5.1.4-3 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-4 แผนยุทธศาสตร์ ครุศาสตร์ พ.ศ.2556-2560 (5ปี)
คศ.  5.1.4-5 แบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-6 ผลการประเมินแบบสอบถามการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
คศ.  5.1.4-7 หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-8 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-9 รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
คศ.  5.1.4-10 รายงานการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-11 ตารางปฏิทินการจัดประชุมคณะ
คศ.  5.1.4-12 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-13 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2556-2560
คศ.  5.1.4-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2559
คศ.  5.1.4-15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
คศ.  5.1.4-16 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี) 2/2556
คศ.  5.1.4-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559(4ปี)
คศ.  5.1.4-18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสังกัดม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.  5.1.4-19 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี) 1/2556, 2/2556 และ 3/2556
คศ.  5.1.4-20 หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-21 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-22 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน คณะครุศาสตร์
คศ.  5.1.4-23 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คศ.  5.1.4-24 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2560
คศ.  5.1.4-25 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. 2554
คศ.  5.1.4-26 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
ปีพ.ศ.(2556-2560)(5ปี) 2/2556
คศ.  5.1.4-27 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร พ.ศ.2556-2560
คศ.  5.1.4-28 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คศ.  5.1.4-29 หนังสือมอบอำนาจให้กับคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
คศ.  5.1.4-30 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีและภาระงานของรองคณบดี
คศ.  5.1.4-31 รายงานการประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
คศ.  5.1.4-32 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน
คศ.  5.1.5-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
คศ.  5.1.5-2 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
คศ.  5.1.5-3 1.บันทึกข้อความเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2.บันทึกข้อความเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย
คศ.  5.1.5-4 รายงานผลการประชุมการดำเนินการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
คศ.  5.1.5-5 คู่มือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวิจัย (website:http://www.edu.ksu.ac.th)
คศ.  5.1.6-1 แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-2 สรุปผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2556 -2560
คศ.  5.1.6-3 สำเนาบันทึกข้อความเพื่อขออัตราอาจารย์และบุคลากรใหม่ สังกัดคณะครุศาสตร์
คศ.  5.1.6-4  เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แสดงการจัดสรรเงินสำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน
คศ.  5.1.6-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2559  ลว. 7ธ.ค. 2559
คศ.  5.1.6-6  เปรียบเทียบผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559
คศ.  5.1.7-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.1.7-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.1.7-3  คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับและผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.1.7-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2559  ลว. 21 พ.ย. 2559
คศ.  5.1.7-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 4/2559  ลว. 7ธ.ค. 2559
คศ.  5.1.7-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2560  ลว. 5มี.ค. 2560
คศ.  5.1.7-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 3/2560  ลว. 28 เม.ย.  2560
คศ.  5.1.7-8  ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ  คณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.1.7-9  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
รายการหลักฐาน

หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  5.2.1-1  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.2.1-2  ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
คศ.  5.2.2-1   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ  ติดตาม การปะกันคุณภาพหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.2.2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2559 ลว. 21 พ.ย. 2559
คศ.  5.2.2-3   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่2/2560 ลว. 5มี.ค. 2560
คศ.  5.2.2-4   รายงานการประชุมคระกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2560 ลว. 28 เม.ย. 2560
คศ.  5.2.3-1  แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.2.4-1  หนังสือเชิญกรรมการคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.2.4-2  คำสั่งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
คศ.  5.2.4-3  รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559 
คศ.  5.2.4-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  5/2560 ลว. 13 ก.ค. 2560
คศ.  5.2.5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2559 ลว. 21 พ.ย. 2559
คศ.  5.2.5-2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement plan ประจำปีการศึกษา  2559
คศ.  5.2.5-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  4/2559 ลว. 7 ธ.ค. 2559
คศ.  5.2.5-4  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560
คศ.  5.2.5-5  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559
คศ.  5.2.6-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 7 หลักสูตร