ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  103
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,765
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,450
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,103
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่4.1ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  4.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
คศ.  4.1.2-1 แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คศ.  4.1.2-2 รายงานการประชุมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2557
คศ.  4.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 1/2557
คศ.  4.1.3-1 รายงานการดำเนินโครงการและผลการติดตาม
คศ.  4.1.4-1 สรุปรายงานการดำเนินโครงการตามแผน
คศ.  4.1.4-2 สรุปรายงานการประเมินโครงการตามตัวบ่งชี้
คศ.  4.1.5-1 รายงานการประชุมการทำนุบำรุงศิลปะและ
คศ.  4.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 2/2558
คศ.  4.1.6-1 ภาพปริ้นสกรีนโครงการงานสงกรานต์
คศ.  4.1.6-2 ภาพปริ้นสกรีนโครงการกิจกรรมลอยกระทง
คศ.  4.1.6-3 ภาพปริ้นสกรีนโครงการแห่เทียนพรรษา
คศ.  4.1.6-4 ภาพปริ้นสกรีนโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
คศ.  4.1.6-5 ภาพปริ้นสกรีนโครงการทำบุญตักบาตรประจำปีคณะครุศาสตร์
คศ.  4.1.6-6 ภาพปริ้นสกรีนโครงการไหว้ครูบายศรีสูตรขวัญ
คศ.  4.1.6-7 บอร์ดคณะครุศาสตร์