แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560       แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560       แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560       ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน“     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  298
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,271
  เยี่ยมชมปีนี้ :  62,516
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  436,169
  IP :  54.146.5.43
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่4.1ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  4.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม
คศ.  4.1.2-1 แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คศ.  4.1.2-2 รายงานการประชุมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2557
คศ.  4.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 1/2557
คศ.  4.1.3-1 รายงานการดำเนินโครงการและผลการติดตาม
คศ.  4.1.4-1 สรุปรายงานการดำเนินโครงการตามแผน
คศ.  4.1.4-2 สรุปรายงานการประเมินโครงการตามตัวบ่งชี้
คศ.  4.1.5-1 รายงานการประชุมการทำนุบำรุงศิลปะและ
คศ.  4.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ ครั้งที่ 2/2558
คศ.  4.1.6-1 ภาพปริ้นสกรีนโครงการงานสงกรานต์
คศ.  4.1.6-2 ภาพปริ้นสกรีนโครงการกิจกรรมลอยกระทง
คศ.  4.1.6-3 ภาพปริ้นสกรีนโครงการแห่เทียนพรรษา
คศ.  4.1.6-4 ภาพปริ้นสกรีนโครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
คศ.  4.1.6-5 ภาพปริ้นสกรีนโครงการทำบุญตักบาตรประจำปีคณะครุศาสตร์
คศ.  4.1.6-6 ภาพปริ้นสกรีนโครงการไหว้ครูบายศรีสูตรขวัญ
คศ.  4.1.6-7 บอร์ดคณะครุศาสตร์