ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  70
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,732
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,417
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,070
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  3.1การบริการวิชาการแก่สังคม
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.  3.1.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
คศ.  3.1.1-2 สรุปผลสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการแก่แก่สังคม
คศ.  3.1.1-3 แผนการบริการวิชาการประจำปี2557
คศ.  3.1.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการครั้งที่ 1/2557
คศ.  3.1.1-5 รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2558
คศ.  3.1.2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
คศ.  3.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 2/2558
คศ.  3.1.3-1 อ้างอิงจากสรุปโครงการในแผน  11  โครงการ
คศ.  3.1.4-1 รายงานสรุปผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
คศ.  3.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 3/2558
คศ.  3.1.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2558
คศ.  3.1.6-1 คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและคำสั่งปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
คศ.  3.1.6-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมหกรรมวิชาการ  
ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ฯ