แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560       แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560       แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560       ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน“     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  3
  เยี่ยมชมวันนี้ :  313
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,286
  เยี่ยมชมปีนี้ :  62,531
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  436,184
  IP :  54.146.5.43
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
คศ.2.1-1.1ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  http://www.e-research.ksu.ac.th/
คศ.2.1-1.2คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.2.1-2.1ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คศ.2.1-2-2ภาพถ่ายห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.2.1-2-3ตัวอย่างเว็บเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัย
คศ.2.1-2-4แบบตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คศ.2.1-3-1แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์
คศ.2.1-3-2ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557และ 2558
คศ.2.1-4-1ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557และ 2558
คศ.2.1-4-2สัญญารับทุนวิจัยภายนอก
คศ.2.1-5-1คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ 0681/2558 เรื่อง ให้อาจารย์ไปราชการ
คศ.2.1-5-2คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ 1288/2557  เรื่อง  ให้อาจารย์และพนักงานไปราชการ
คศ.2.1-5-3คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ 0284/2557 เรื่อง  ให้อาจารย์และพนักงานไปราชการ
คศ.2.2-1สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
คศ.2.2-2ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการจัดสรรงบวิจัย
คศ.2.3-1แฟ้มผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย