กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  216
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,563
  เยี่ยมชมปีนี้ :  89,771
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,424
  IP :  54.156.42.165
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
 หมวด :  เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559   วันที่ :  10-09-2557
ตัวบ่งชี้ที่  2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.2.1.1-1-1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 http://www.e-research.ksu.ac.th/
คศ.2.1.1-2-1 คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.2.1.2-1-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ 
คศ.2.1.2-1-2 ภาพถ่ายห้องนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.2.1.2-2-1 ภาพถ่ายห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คศ.2.1.2-3-1 ตัวอย่างเว็บเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัย
คศ.2.1.2-4-1  คศ.2.1.2-4-1  เอกสารแสดงการตีพิมพ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์
ครั้ง 1 ฉบับเล่มสมบูรณ์และฉบับย่อ
คศ.2.1.3-1 คศ.2.1.3-1 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ 190,430 บาท)
คศ.2.1.3-1-2 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นามน
ประจำปีงบประมาณ 2560
คศ.2.1.4-1-1 สัญญารับทุนวิจัยจากภายนอกระหว่างผู้รับทุนอดหนุนวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย  สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยแห่งชาติ (สกอ.)
คศ.2.1.4-1-2 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ผลผลิต : สังคม : ดำเนินงาน : ค่าใช้สอย : ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
ยอดเงิน 460,000บาท)
คศ.2.1.5-1 เอกสารแสดงรายละเอียดการสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย
คศ.2.1.5-2 เกียรติบัตรยกย่องชมเชยของอาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ เป็นนักวิจัยดีเด่น
คศ.2.1.5-3 ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะครุศาสตร์               
บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
คศ.2.1.6-1-1 คู่มือบริการวิชาการและงานวิจัย
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.2.2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่องการจัดสรรงบวิจัย
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
รายการหลักฐาน
หมายเลข รายการหลักฐาน
คศ.2.3-1 แฟ้มผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย