ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  94
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,756
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,441
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,094
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
คศ.2.1-1.1ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  http://www.e-research.ksu.ac.th/
คศ.2.1-1.2คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.2.1-2.1ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คศ.2.1-2-2ภาพถ่ายห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คศ.2.1-2-3ตัวอย่างเว็บเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัย
คศ.2.1-2-4แบบตอบรับการตีพิมพ์งานวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คศ.2.1-3-1แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์
คศ.2.1-3-2ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557และ 2558
คศ.2.1-4-1ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2557และ 2558
คศ.2.1-4-2สัญญารับทุนวิจัยภายนอก
คศ.2.1-5-1คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ 0681/2558 เรื่อง ให้อาจารย์ไปราชการ
คศ.2.1-5-2คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ 1288/2557  เรื่อง  ให้อาจารย์และพนักงานไปราชการ
คศ.2.1-5-3คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ 0284/2557 เรื่อง  ให้อาจารย์และพนักงานไปราชการ
คศ.2.2-1สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
คศ.2.2-2ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการจัดสรรงบวิจัย
คศ.2.3-1แฟ้มผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย