ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  108
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,770
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,455
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,108
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
คศ.1.1-1รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คศ.1.1-2รายงานผลการประเมินสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คศ.1.1-3รายงานผลการประเมินสาขาวิชาภาษาไทย
คศ.1.1-4รายงานผลการประเมินสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คศ.1.1-5รายงานผลการประเมินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คศ.1.1-6รายงานผลการประเมินสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คศ.1.1-7รายงานผลการประเมินสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คศ.1.2-1แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คศ.1.3-1แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คศ.1.4-1สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คศ.1.5-1-1ระบบการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย
คศ.1.5-1-2คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
คศ.1.5-1-3คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คศ.1.5-1-4ทะเบียนประวัตินักศึกษา
คศ.1.5-1-5ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
คศ.1.5-1-6รายงานผลการดำเนินกิจกรรมHome room   นักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-1-7ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คศ.1.5-1-8website ของคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-1-9รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2558 เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คศ.1.5-1-10รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คศ.1.5-1-11รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1 /2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
คศ.1.5-2-1แผนปฏิบัติราชการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
คศ.1.5-2-2ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คศ.1.5-2-3website ของคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-2-4รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-2-5รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คศ.1.5-2-6รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 /2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงาน
และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2557ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
คศ.1.5-3-1แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
คศ.1.5-3-2รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คศ.1.5-3-3รายงานสรุปโครงการโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ (ติ้วสอบครูผู้ช่วย)
คศ.1.5-3-4รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1 /2558เรื่อง ดำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
คศ.1.5-3-5รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1 /2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงาน
และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
คศ.1.5-4-1รายงานสรุปการการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คศ.1.5-4-2รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คศ.1.5-4-3รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คศ.1.5-4-4รายงานสรุปโครงการโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ (ติวสอบครูผู้ช่วย)
คศ.1.5-5-1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1 /2558
คศ.1.5-6-1เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์   www.edu.ksu.ac.th
คศ.1.5-6-2รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.6.1-1คำสั่งเลขที่ 088/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะฯ
คศ.1.6.1-2คำสั่งเลขที่ 119/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
คศ.1.6.1-3รายงานการประชุม ครั้งที่3 /2557  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คศ.1.6.1-4แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.6.1-5รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2558
คศ.1.6.2-1ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คศ.1.6.2-2ด้านความรู้
คศ.1.6.2-3ด้านทักษะทางปัญญา
คศ.1.6.2-4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คศ.1.6.2-5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คศ 1.6.3-1รายงานสรุปโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้ง 5
คศ.1.6.4-1สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
คศ.1.6.4-2รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2558
คศ.1.6.5-1สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
คศ.1.6.5-2รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2558
คศ.1.6.6-1รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2558
คศ.1.6.6-2รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่2/2558