แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560       แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560       แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560       ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน“     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  3
  เยี่ยมชมวันนี้ :  334
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,307
  เยี่ยมชมปีนี้ :  62,552
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  436,205
  IP :  54.146.5.43
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
 หมวด :  เอกสารงานประกันคุณภาพ   วันที่ :  10-09-2557
คศ.1.1-1รายงานผลการประเมินสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คศ.1.1-2รายงานผลการประเมินสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คศ.1.1-3รายงานผลการประเมินสาขาวิชาภาษาไทย
คศ.1.1-4รายงานผลการประเมินสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คศ.1.1-5รายงานผลการประเมินสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คศ.1.1-6รายงานผลการประเมินสาขาวิชาคณิตศาสตร์
คศ.1.1-7รายงานผลการประเมินสาขาวิชาบริหารการศึกษา
คศ.1.2-1แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คศ.1.3-1แบบรายงานอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คศ.1.4-1สรุปผลการวิเคราะห์จำนวนหน่วยกิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คศ.1.5-1-1ระบบการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย
คศ.1.5-1-2คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
คศ.1.5-1-3คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คศ.1.5-1-4ทะเบียนประวัตินักศึกษา
คศ.1.5-1-5ตารางเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
คศ.1.5-1-6รายงานผลการดำเนินกิจกรรมHome room   นักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-1-7ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คศ.1.5-1-8website ของคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-1-9รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2558 เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คศ.1.5-1-10รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คศ.1.5-1-11รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1 /2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
คศ.1.5-2-1แผนปฏิบัติราชการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
คศ.1.5-2-2ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
คศ.1.5-2-3website ของคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-2-4รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและโครงการสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.5-2-5รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คศ.1.5-2-6รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 /2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงาน
และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2557ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
คศ.1.5-3-1แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
คศ.1.5-3-2รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คศ.1.5-3-3รายงานสรุปโครงการโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ (ติ้วสอบครูผู้ช่วย)
คศ.1.5-3-4รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ด้านพัฒนานักศึกษา ครั้งที่1 /2558เรื่อง ดำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
คศ.1.5-3-5รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1 /2558 เรื่องการสรุปผลการดำเนินงาน
และการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
คศ.1.5-4-1รายงานสรุปการการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คศ.1.5-4-2รายงานสรุปการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คศ.1.5-4-3รายงานสรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คศ.1.5-4-4รายงานสรุปโครงการโครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ (ติวสอบครูผู้ช่วย)
คศ.1.5-5-1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่1 /2558
คศ.1.5-6-1เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์   www.edu.ksu.ac.th
คศ.1.5-6-2รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.6.1-1คำสั่งเลขที่ 088/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะฯ
คศ.1.6.1-2คำสั่งเลขที่ 119/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
คศ.1.6.1-3รายงานการประชุม ครั้งที่3 /2557  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คศ.1.6.1-4แผนปฏิบัติราชการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
คศ.1.6.1-5รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2558
คศ.1.6.2-1ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คศ.1.6.2-2ด้านความรู้
คศ.1.6.2-3ด้านทักษะทางปัญญา
คศ.1.6.2-4ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คศ.1.6.2-5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คศ 1.6.3-1รายงานสรุปโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้ง 5
คศ.1.6.4-1สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
คศ.1.6.4-2รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2558
คศ.1.6.5-1สรุปผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
คศ.1.6.5-2รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2558
คศ.1.6.6-1รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2558
คศ.1.6.6-2รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่2/2558