ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561      
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  78
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,468
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,468
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  628,313
  IP :  3.80.32.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เอกสารมคอ.2/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เอกสารมคอ.2/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ - สกุล รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
อาจารย์นาตยา หกพันนา 1011105 ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011308 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย Download Download
1011002 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็กปฐมวัย Download Download
1011021 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย Download Download
อาจารย์จีรนันท์ วัชรกุล 1011204 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011006 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011403 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย Download Download
อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง 1011307 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Download Download
1011404 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย Download Download
1042104 การวัดและประเมินผลการศึกษา Download Download
อาจารย์ศักดิ์ชัย มหาอุตร 1011104 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011019 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011020 ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย Download Download
1011016 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย Download Download
อาจารย์วรนุช นิลเขต 1011017 ทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011306 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย Download Download
1011001 โรคเด็กและการป้องกัน Download Download
1011016 การจัดและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย Download Download
อ.วทัญญู แก้วสุพรรณ 1011205 กิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย Download Download
1011008 เกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย Download Download

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
น.ส.อัญญปารย์  ศิลปนิลมาลย์ 1193601 พฤติกรรมการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ Download Download
1193203 การสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา Download Download
น.ส.ลาวัลย์ ดุลยชาติ 4122402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 Download Download
น.ส.สวียา สุรมณี 1192102 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Download Download
1193301 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ Download Download
น.ส. นคินทร พัฒนชัย 4121701 ตรรกะติจิตอล Download Download
4122702 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ Download Download
4123604 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Download Download
นายรศรงค์  พัฒนาอนุสรณ์ 4122403 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Download Download
1190204 เกมส์และสถานการณ์จำลอง Download Download
1190207 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Download Download
นายธีรชาติ น้อยสมบัติ 4123302 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Download Download
1193303 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก Download Download
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Download Download
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา Download Download
นายปัญญา เถาว์ชาลี 1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน Download Download
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน Download Download
1194601 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Download Download
นายณัฏฐชัย จุทอง 4123102 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี Download Download

สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ - สกุล รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
นายอนุชา พิมศักดิ์ 1013417 วรรณกรรมปัจจุบัน      Download Download
1013335 การเขียนเชิงวิชาการ Download Download
1013320 วรรณกรรมแปล Download Download
1013312 วรรณคดีและวรรณกรรมเอกของไทย Download Download
1013436 การวิจัยภาษาไทย Download Download
นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ 1013124 ภาษาไทยเฉพาะกิจ Download Download
1013229 พลังและภูมิปัญญาทางภาษา Download Download
1013440 ทักษะการเขียนเพื่อการสอน Download Download
1013326 ภาษากับการพัฒนาทักษะการคิด Download Download
1013342 หนังสือเรียนภาษาไทย Download Download
นางสาวณิชาภาท์ กันขุนทศ 1013337 พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาไทย Download Download
1013441 การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ Download Download
1022301 หลักการจัดการเรียนรู้ Download Download
1013303 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Download Download
1022301 หลักการจัดการเรียนรู้ Download Download
นายวัชรวร วงศ์กัณหา 1013433 การเขียนสารคดี Download Download
1013319 วรรณกรรมท้องถิ่น Download Download
1013444 วรรณกรรมประวัติศาสตร์ Download Download
1013406 ภาษาไทยถิ่น Download Download
1013414 วรรณคดีวิถีไทย Download Download
นายธีรภัทร สินธุเดช 1013118 วรรณกรรมกับคีตศิลป์ Download Download
1013228 ศิลปะการอ่านทำนองเสนาะ  Download Download
1013422 นิทานพื้นบ้าน Download Download
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 100220 ภาษาไทยสำหรับครู Download Download
100220 ภาษาไทยสำหรับครู Download Download
100220 ภาษาไทยสำหรับครู Download Download


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อ - สกุล รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
นางสาวชุลิดา เหมตะศิลป์ 4022102 เคมี 2 Download Download
4022103 ปฏิบัติการเคมี 2 Download Download
1023604 พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ Download Download
4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ Download Download
1134901 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป Download Download
นายอังคาร อินทนิล 4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น Download Download
1134901 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป Download Download
4091605 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 Download Download
4000103 วิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ Download Download
นางสาววันวิสาข์ เพาะเจริญ 4031102 ชีววิทยา 2 Download Download
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 Download Download
4034113 นิเวศวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพ Download Download
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป Download Download
1134901 สัมมนาวิทยาศาสตร์ทั่วไป Download Download
ผศ.ดร.ธีรนาถ สุวรรณเรือง 4052301 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น Download Download
4063420 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา Download Download
นางสาวศิริพร จรรยา 4011306 ฟิสิกส์ 2 Download Download
4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Download Download
ผศ.ระพีพรรณ ประจันตะเสน 4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ Download Download
4031102 ชีววิทยา 2 Download Download
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 Download Download
4033109 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น Download Download
4032101 สรีรวิทยาทั่วไป Download Download

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
น.ส.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว
 
 
4093301 พีชคณิตนามธรรม1 Download Download
1023603 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ Download Download
4121002 คณิตศาสตร์ดีสครีต Download Download
น.ส.สมใจ ภูครองทุ่ง
 
 
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 Download Download
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 Download Download
1113101 การพัฒนาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ Download Download
นายสุวรรณวัฒน์ เทียนยุทธกุล
 
4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น Download Download
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น Download Download
4094901 สัมมนาคณิตศาสตร์ Download Download
น.ส.วรรณธิดา ยลวิลาศ
 
 
4092201 ระบบจำนวน Download Download
4094302 พีชคณิตเชิงเส้น Download Download
4094405 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น Download Download
น.ส.ปวีณา ขันธ์ศิลา
 
4093201 ทฤษฎีเซต Download Download
4093604 กำหนดการเชิงเส้น Download Download


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ - สกุล รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
นายนันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์ 1051203 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1 Download Download
1012310 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 1 Download Download
1012311วรรณคดีภาษาอังกฤษ 1 Download Download
1013331 การแปล Download Download
1013307 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Download Download
นายสุริยาวุธ สุวรรณบุบผา 1012102 สัทศาสตร์อังกฤษและสรวิทยาเพื่อการใช้ Download Download
1012307 การฟังและพูด 1 Download Download
1012313 การอ่าน 2 Download Download
1012420 การเรียนภาษาด้วยการแสดง Download Download
1012421 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ Download Download
Dr.Nguyen Thi Thuy Loan 1012206 ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ Download Download
1012309 การเขียน 1 Download Download
Mr. Yonayad Gurmu 1012428 วาทการ Download Download
Mr. Francisco Garcia 1012427 การอภิปรายและการโต้วาทีภาษาอังกฤษ Download Download
1012425 วรรณกรรมเอเชีย Download Download
ผศ.ศศิกร สุรมณี 1012417 การแปลภาษาเบื้องต้น Download Download