แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2560       แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560       แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560       ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน“     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  335
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,308
  เยี่ยมชมปีนี้ :  62,553
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  436,206
  IP :  54.146.5.43
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เอกสารมคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เอกสาร มคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   
ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1   อาจารย์คมกริช  ทองนาค  การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา <Download> <Download>
2 ดร.นิติยา ค้อไผ่ มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559
สาขาคอมพิวเตอร์
<Download> <Download>
มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สาขาภาษาไทย <Download> <Download>
3 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว โครงงานคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา <Download> <Download>
หลักการคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
4 อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง การจัดการศึกษาระดับบริบาล <Download> <Download>
บุคลิกภาพ จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
5 อาจารย์ศักดิ์ชัย  มหาอุตร การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
6 ผศ.ดร.สายหยุด  ภูปุย หลักการจัดการเรียนรู้ <Download> <Download>
หลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐาน <Download> <Download>
7 ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
8 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร การวัดและประเมินผล <Download> <Download>
การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
9 ดร.อมร มะลาศรี การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
10 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
    การวัดและประเมินผล   <Download>  <Download>
    การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
  ผศ.ดร.คมสันธิ์ ขจรปัญญาไพศาล การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
  นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ การฟังและการอ่าน <Download> <Download>
ทักษะการสอนวิชาภาษาไทย <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับครู <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ <Download> <Download>
  ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพานนท์ การบริหารจัดการในสถานศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์ธีรชาติ  น้อยสมบัติ การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ <Download> <Download>
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์นันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์ ภาษา วัฒนธรรมและสังคม <Download> <Download>
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    <Download> <Download>
รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 <Download> <Download>
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 <Download> <Download>