ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560       แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2559       ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       งานประกันคุณภาพระดับสาขา
       คณะกรรมการประจำคณะ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  109
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,771
  เยี่ยมชมปีนี้ :  75,456
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  449,109
  IP :  23.20.8.41
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  เอกสารมคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เอกสาร มคอ.1/2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   
ที่ อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน มคอ.3 มคอ.5
1   อาจารย์คมกริช  ทองนาค  การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา <Download> <Download>
2 ดร.นิติยา ค้อไผ่ มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559
สาขาคอมพิวเตอร์
<Download> <Download>
มคอ.3 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 สาขาภาษาไทย <Download> <Download>
3 ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว โครงงานคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา <Download> <Download>
หลักการคณิตศาสตร์ <Download> <Download>
4 อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง การจัดการศึกษาระดับบริบาล <Download> <Download>
บุคลิกภาพ จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
5 อาจารย์ศักดิ์ชัย  มหาอุตร การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย <Download> <Download>
6 ผศ.ดร.สายหยุด  ภูปุย หลักการจัดการเรียนรู้ <Download> <Download>
หลักสูตรและการศึกษาขั้นพื้นฐาน <Download> <Download>
7 ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
8 ดร.สุพจน์ ดวงเนตร การวัดและประเมินผล <Download> <Download>
การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
9 ดร.อมร มะลาศรี การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
10 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย <Download> <Download>
    การวัดและประเมินผล   <Download>  <Download>
    การวิจัยทางการศึกษา <Download> <Download>
  ผศ.ดร.คมสันธิ์ ขจรปัญญาไพศาล การศึกษาและความเป็นครู <Download> <Download>
  นางสาวชนิดา พันธุ์โสภณ การฟังและการอ่าน <Download> <Download>
ทักษะการสอนวิชาภาษาไทย <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับครู <Download> <Download>
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ <Download> <Download>
  ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพานนท์ การบริหารจัดการในสถานศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์ธีรชาติ  น้อยสมบัติ การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ <Download> <Download>
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา <Download> <Download>
  อาจารย์นันทณัฏฐ์  เวียงอินทร์ ภาษา วัฒนธรรมและสังคม <Download> <Download>
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย    <Download> <Download>
รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2 <Download> <Download>
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 2 <Download> <Download>