การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561        ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       ตารางสอนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2560       กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  114
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,279
  เยี่ยมชมปีนี้ :  19,449
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  516,846
  IP :  50.19.34.255
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์

 
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์   เพาพาน    เกิดวันที่  11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน คณบดีคณะครุศาสตร์  สถานที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 15 ถนน นครสวรรค์ ตำบลตลาด  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44000


ประวัติการศึกษา

 
ปีการศึกษา
วุฒิ / สาขา
สถาบันการศึกษา
2523
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูมหาสารคาม
2533
ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ไทยคดีมนุษยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
2555
ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติการทำงาน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน)
 
วัน-เดือน-ปี
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
19 พฤษภาคม 2523
อาจารย์ ระดับ 3
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
  9  มกราคม  2535
นักวิชาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
19  กันยายน  2537
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
  1   ตุลาคม  2542
ศึกษาธิการอำเภอ
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ
  1   เมษายน 2547
อาจารย์ระดับ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
ผลงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ ประจำปี พ.ศ. 2556  
 
ด้านการปฏิบัติตน

1. เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
        -  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานดานการเรียน การสอน 

2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ
       -  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
3. เป็นผู้มีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       - ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

4. เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีของครอบครัวและชุมชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
       -  พัฒนาตนเองด้านการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
       -  พัฒนาตนเองด้านการทำด้านวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)

ด้านการปฏิบัติงาน
 
1. อบรมหลักสูตร ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                
2. อบรมหลักสูตร ศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
3. อบรมตามโครงการทีมงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้งานป้องกันการติดเชื้อเอดส์  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2546
4. อบรมหลักสูตร การวางแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. อบรมหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
6. อบรมหลักสูตร พฤติกรรมการบริหารสู่ความสำเร็จ ยุคปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 9 
7. หลักสูตรวิทยากร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รุ่นที่ 4 /2542  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง  รุ่นที่ 32 /2537ค่ายลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม 
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณคุรุสภาส่วนภูมิภาค  สำนักงานเลขาธิการ  คุรุสภา


ผลงานทางวิชาการ

1. การศึกษาปัญหาการวางแผนการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม
2.  การวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนาภูกุ้มข้าวและพื้นที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกาฬสินธุ์
3.  การวิจัยโครงการบริหารจัดการป่าชุมชนดงโต่งโต้น
4.  การวิจัยโครงศึกษาและการรวบรวมพันธุกรรมไผ่
5.  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์
6. การจัดการความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
7. แนวโน้มยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่นใหม่ในทศวรรษหน้าผลงานที่โดดเด่น

1. สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่นในด้านการบริการสมาชิกคุรุสภา ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2541
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามเกณฑ์ สมศ. มีภาควิชาศิลปศาสตร์คะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัย ปี 2551
3. การวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนาภูกุ้มข้าวและพื้นที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจังหวัดได้นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางสาย227  ระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์  -  อำเภอสหัสขันธ์
4. บทความการวิจัยนำเสนอที่ International Symposuim on Educational Research 2008 at College of Education, Washington State Univesity   เรื่อง  An Appropriate Model of the University Council  of Rajabhat University


ตำรา

The Foundation of Reading Skills : A Guide Of A Better Reading Comprehension